ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER


Porfyrstenens morfologiske egenskaber
Porfyrstenen udvindes af fast klippe og er derfor en natursten med forskellige og varierende farvenuancer. På samme måde kan tykkelse og overflade variere, alt afhængig af laget hvorfra stenen brydes, selvom vores stenbrud dog opretholder en vis ensartethed. Disse egenskaber, der er anerkendte og accepteret på markedet, betyder at leveringer ikke kan være helt identiske med prøver og tidligere leveringer.
Varetagelse af tilbud og levering
Tilbud er ikke bindende. Ordren betragtes som endelig, når den som kvittering for modtagelse returneres med underskrift. Ordren er bindende efter betaling af depositum, som er obligatorisk, når der er tale om forarbejdninger og mål uden for standardserie.
Suspendering eller ophævelse af kontrakter
Sælger kan suspendere eller ophæve løbende kontrakter, såfremt det efter dennes ubestridelige skøn vurderes, at købers betalingsevne er mangelfuld eller forringet.
Leveringer
Leveringstiderne er vejledende, og eventuelle forsinkelser der skyldes force majeure, såsom vejrlig, naturkatastrofer, strejker, ulykker, problemer under transport eller vanskeligheder under udvindingen, vil ikke på nogen måde blive godtgjort.  
Levering og kontrol af materialer
Køber er forpligtet til at kontrollere materialerne ved modtagelse. Vil køber påberåbe sig en mangel, skal dette gøres gældende ved modtagelse af varen ved på fragtbrevet at notere manglen og som anbefalet brev med modtagelsesbevis sende en kopi tilbage til virksomhedens hovedkontor. I modsat fald fortabes reklamationsretten.
Der tillades en tolerance på ± 3‰ af vægten på tilsendte varer. Køber kan kun gøre reklamationer omkring undervægt gældende, når vægttolerancen på ± 3‰ er overskredet, og såfremt undervægten i tilstedeværelse af leverandørens personale påvises på en vægt, der inden for de seneste 2 år er blevet justeret af en godkendt myndighed for metrologi (mål og vægt).
Transport
Transport af varen sker altid på kundens ansvar, også selvom salget er sket med levering til bestemmelsessted. Transportomkostningerne påhviler altid køber.
Priser
Vores priser er altid baseret på priserne, der er gældende på det tidspunkt, hvor levering finder sted, medmindre andet er aftalt.
Betaling ogejendomsret
Ejendomsretten til varen overgår først til køber ved betaling af det fulde beløb, der fremgår af den af sælger udstedte faktura. Køber bærer dog enhver risiko for varen, herunder  risikoen for tab af årsager, der ikke kan tilskrives sælger. Ved for sen betaling skal køber betale morarenter, der tilskrives fra den aftalte forfaldsdag med en rentesats som fastsat i lovdekret nr. 231 af 09.10.2002. Såfremt betaling af varen skal ske gennem veksler eller omsættelige papirer, såsom checks, gældsbeviser, el.lign., skal disse være sælger i hænde før eller ved afhentning af varen. Sker betaling ikke inden udløbet af den fastsatte frist, herunder delvis betaling, mister køber sin mulighed for betalingshenstand, også for løbende leverancer. Sælger kan endvidere gøre artiklerne 1460 og 1461 i den italienske civillov gældende og således suspendere de løbende leverancer.Enhver betaling skal ske indenfor den aftalte betalingsfrist, som beregnes fra det øjeblik, hvor køber kan disponere over varen, også i tilfælde af manglende afhentning eller ved for sen levering eller tab under transporten. Ved for sen betaling tilskrives den officielle rentesats plus 3%. 30 dage efter betalingsfristens udløb vil der blive udstedt en sigtveksel med tilskrivning af udgifter. Moms forfalder til betaling straks ved levering. Andre former for betaling end de aftalte, som under alle omstændigheder anføres på fakturaen, accepteres ikke.
Forbehold for ejendomsret
Varen forbliver sælgers ejendom, indtil betaling er sket fuldt ud. Manglende betaling, herunder delvis betaling, berettiger sælger til ophævelse af kontrakten, jf. dog bestemmelserne i den italienske civillov, art. 1525, og køber vil da skulle tilbagelevere varen uden refusion af det betalte, der vil blive beholdt af sælger som godtgørelse for tab. Såfremt varen allerede er lagt ud, forbeholder sælger sig ret til at gøre kravet gældendehos hovedentreprenøren.
Indsigelser og klager
Indsigelser for såvidt angår den leverede vares kvantitet, kvalitet ellertype, skal meddeles skriftlig og fremsendes til sælgers hovedkontor som anbefalet brev med modtagelsesbevis senest 8 dage efter modtagelse af varen. Der kan ikke gøres indsigelser mod varens kvalitet, hvis varen ikke er blevet retmæssigt betalt. Klager der har at gøre med farvens nuance og ensartethed accepteres ikke, da der er tale om sten fra stenbrudmed variationer fra naturens hånd.
Tolerancer
Køberaccepterer de forarbejdningstolerancer, der gælder for Trentino-porfyr.
Lovgivning
Hvad der ikke udtrykkeligt er omfattet af bestemmelserne i nærværende “Almindelige salgsbetingelser”, vil være reguleret af salgsbestemmelsernesom fastsat i artiklerne 1470 og frem i den italienske civillov.
Værneting
Retten i Trento er enekompetent til som værneting at træffe afgørelseri enhver tvist, der vedrørerfortolkningen, brugen, udførelsen og opløsningen af kontrakten og/eller nærværende ”Almindelige salgsbetingelser”eller under alle omstændigheder henhørende under disse. Dette gælder også i tilfælde af forbundne sager.
Sidste delsætning
De her anførte salgsbetingelserudgør en integreret del af vores prisliste og gælderfor alle vores produkter, også dem, der ikke fremgår af prislisten. Virksomheden forbeholder sig ret til når som helst og uden varsel at ændre eller ajourføre prislisten

C.A.P.A. s.r.l. Cavatori Associati Porfido Albiano
Codice Fiscale e Partita IVA 00109590224
38041 ALBIANO ( Tn ) - Italia - Via Roma, 47 - Tel. +39 0461.689614 - Fax +39 0461.689038 - Cel. +39 331 1915956 - +39 339 8648344 - E-mail info@capaporfido.com

Realizzato con © iDEA.web © Archimede